Prawa pacjenta określone są w Ustawie z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.).

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Więcej informacji i dane kontaktowe na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Wykaz podstawowych praw pacjenta

 
  • Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
  • Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
  • Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
  • Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji.
  • Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
  • Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
  • Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia (...), jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.

Polityka Jakości

Jesteśmy po to, aby służyć naszym Pacjentom!
Naszym celem jest pełne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia naszego personelu oraz posiadanych zasobów, do skutecznego pomagania ludziom chorym w odzyskiwaniu zdrowia i radości życia.
więcej...

Certyfikat ISO 9001

Od ponad siedmiu lat posiadamy wdrożony System Zarządzania Jakością. W 2006r., jako pierwsza placówka medyczna w Świdnicy, uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001.
więcej...

Przyjazna przychodnia

Przychdonia MIESZKO, kilkukrotnie z rzędu, została wybrana przez Pacjentów na najbardziej przyjazną przychodnię w Świdnicy. Dziękujemy za wieloletnie zaufanie!
więcej...